Institute of Geophysics National Academy of Sciences of Ukraine
Site Menu

Departments of Deformed Solids Dynamics

Chif: I.V. Belinsky

Candidate Physical-Mathematical Sciences

  • V. Vakhnenko
  • Grtzhibobskiy V.V.
  • Lemeshko V.A.
  • Ditkovskaya E.V.
  • Ostashko V.Yu.
About Us | Latest News | Documents | Contact Details
© 2011 Institute of Geophysics National Academy of Sciences of Ukraine. All Rights Reserved