Геофизический Журнал | 2014 том 36 №2

Оценка параметров затухания интенсивности анизотропных макросейсмических полей

© В.Е. Кульчицкий, 2014

КРП "Крымский экспертный совет по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений",
Симферополь, АРК Крым, Украина
Поступила 17 мая 2013 г.
Представлено членом редколлегии А.В. Кендзерой

Запропоновано спосіб розрахунку параметрів загасання інтенсивності анізотропних макросейсмічних полів. Макросейсмічні поля описано моделлю Блейка-Шебаліна з параметрами загасання, залежними від азимута напрямку "епіцентр-пункт--бал". Функцію загасання інтенсивності подано у вигляді розкладання в ряд Фур'є за азимутом. Коефіцієнти ряду Фур'є визначено за методом найменших квадратів. Описано механізм оптимізації прийнятої моделі реальному макросейсмічними полю. Розглянутий спосіб продемонстровано на прикладах землетрусів Вранча, Криму і Чорного моря. Показано якісне узгодження отриманих оцінок з визначеннями за іншими методами.

Ключові слова: макросейсмічні поля, ізосейсти, землетруси, інтенсивність, моделі загасання.

<<назад |