Геофизический Журнал | 2014 том 36 №5

Моделирование эффектов рассеяния при прогнозе физико-геологических параметров неоднородных сред

© А.И. Кобрунов, 2014

Ухтинский государственный технический университет, Ухта, Россия
Поступила 28 февраля 2014 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Розглянуто задачу прогнозування параметрів фізико-геологічної моделі для неоднорідних середовищ на підставі наявної еталонної вибірки даних як поля розсіювання відповідних параметрів. Розсіювання параметрів досліджено як спостережувану компоненту прояву ефектів неоднорідності середовища, модельованого функцією концентрації на основі рівнянь дифузії. Оператор розсіяння побудований на підставі фундаментальних розв'язків рівнянь дифузії, що дає змогу отримати прогнозне поле розсіювання для шуканого параметра. Задачу реконструкції щільності концентрації неоднорідностей у розподілі прогнозного параметра сформульовано як розв'язок інтегрального рівняння першого роду. На підставі правила Мамдані логічного висновку сконструйовано ланцюгові правила розрахунку підсумкового поля розсіювання для прогнозу неоднорідностей кінцевих параметрів. Наведено приклад моделювання поля розсіювання для нафтоносності за одним з умовних нафтових родовищ, що демонструє обґрунтованість уведених нових понять.

Ключові слова: прогнозування параметрів, неоднорідність середовища, розсіювання параметрів, поле розсіювання, рівняння дифузії, фундаментальний розв'язок, оператор розсіяння, правило Мамдані, функція концентрації, обернена задача, ланцюгові правила прогнозу, α-перерізи, крива локалізації.

<<назад |

c