Геофизический Журнал | 2015 том 37 №1

Нефтегазоносность нижнеюрских и доюрских резервуаров Усть-Тымской мегавпадины

© Г.А. Лобова1, А.А. Искоркина1, В.И. Исаев1, В.И. Старостенко2, 2015

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
2Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 11 ноября 2014 г.
Представлено членом редколлегии О.М. Русаковым

Актуальність досліджень зумовлена необхідністю відтворення ресурсної бази нафтопромислів південного сходу Західного Сибіру. Мета досліджень - визначити і запропонувати першочергові райони для пошуків і освоєння нижньоюрського і доюрського нафтогазоносних комплексів на слабовивченій території Усть-Тимської мегазападини. Об'єкти досліджень - нижньоюрські резервуари, пласти Ю15 і Ю16, які безпосередньо контактують із материнською тогурською світою, і доюрські резервуари - колектори тріасової кори вивітрювання і колектори палеозойського фундаменту. Методи досліджень включають гео- картування резервуарів, аналіз розподілу щільності ресурсів генерованих нафт, оцінку та аналіз розподілу щільності ресурсів первинно-акумульованих нафт, районування резервуарів за ступенем перспективності. Систематизовано комплекс геолого-геофізичних даних щодо об'єкта досліджень. Наведено об'ємно-площову характеристику нижньоюрських і доюрських резервуарів - побудовані карти сумарних товщин і якості колекторів. Проаналізовано розподіл щільності ресурсів генерованих нафт, отриманий на основі картування за геотемпературним критерієм палеоосередків генерації в тогурських відкладах. Побудовано карти розподілу відносної щільності акумульованих ресурсів і виконано районування нижньоюрських і доюрських резервуарів. Запропоновано першочергові зони пошуків: для нижньоюрських резервуарів - центральна частина Неготського мезопрогину: для резервуара кори вивітрювання - північно-східний борт Усть-Тимської мегазападини, для резервуара порід фундаменту - північно-східний схил Північнопарабельської мегамонокліналі та південна частина Пижинського мезопрогину. Узгодженість геофізичного прогнозу з даними буріння оцінено у 95%. Зроблено висновок стосовно цінності даних геотермії, що дало змогу вирішити концептуальне завдання про джерело вуглеводнів.

Ключові слова: нижньоюрські і доюрські резервуари, щільність ресурсів генерованих і акумульованих нафт, районування, геотермія, Усть-Тимська мегазападина.

<<назад |