Геофизический Журнал | 2015 том 37 №4

Условия формирования железистых пород Среднего Побужья

© О.В. Усенко, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 5 января 2015 г.
Представлено членом редколлегии О.Б. Гинтовым

Обґрунтовано думку, що породи залізисто-кремнисто-карбонатної формації Голованівської шовної зони є ендогенними. Вони з'явилися синхронно з породами гданцівської світи Криворізько-Кременчуцької зони. Особливості складу формації та вмісних порід бузької серії можна пояснити перебігом геодинамічного процесу, різкою зміною складу глибинного флюїду, що супроводжував диференціацію розплаву астеносфери, а також кристалізацією в умовах, що відповідають гранулітовій фації метаморфізму. Специфічний склад порід формації спричинений змішуванням залишкових водних хлоридно-калієвих і глибинних карбонатно- фторидно-натрієвих флюїдів.

Ключові слова: залізисті породи, Голованівська шовна зона, карбонатити, кальцифіри, генезис залізистих порід, флюїд, метаморфізм.

<<назад |