Геофизический Журнал | 2015 том 37 №4

Совместное использование различных методов решения обратных задач гравиразведки для повышения информативности результатов интерпретации

© П.И. Балк1, А.С. Долгаль2, Т.В. Балк1, Л.А. Христенко2, 2015

1Берлин, Германия
2Горный институт Уральского отделения РАН, Пермь, Россия
Поступила 1 апреля 2015 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Запропоновано класифікацію типів інформації, яка може міститися в результатах розв'язку обернених задач граві- і магнітометрії. Стверджується, що з точки зору такої класифікації більшість відомих алгоритмів кількісної інтерпретації потенціальних полів по суті еквівалентні - жоден з них не може гарантувати вищу якість результатів розв'язку оберненої задачі. Доведено, що головною причиною такої еквівалентності є скалярні критерії попарного порівняння допустимих розв'язків оберненої задачі з метою вибору найкращого з них. Запропоновано кілька нових підходів до розв'язання обернених задач, що ґрунтуються на альтернативних математичних формах представлення результатів інтерпретації та орієнтовані на об'єктивізації можливостей геофізичних методів у конкретних умовах.

Ключові слова: гравірозвідка, магніторозвідка, обернена задача, монтажний метод, гарантований підхід, функція локалізації, джерело поля.

<<назад |