Геофизический Журнал | 2015 том 37 №4

О концептуальных основах диагностики и мониторинга геосистем

© В.Н. Шуман, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 20 февраля 2015 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Відповідно до ідей, методів і підходів нелінійної динаміки на якісному рівні розглянуто основні особливості геосистем. Підкреслено, що еволюція процесів і об'єктів у літосфері не може бути реалізована поза межами автохвильових процесів, які є просторово-часовими структурами. Суттєво, що загальні тенденції еволюції геосистем можуть бути інтерпретовані в термінах сейсмічного процесу. Мова йде про формування в геосистемі деякого узагальненого автохвильового поля, яке самоорганізується за рахунок потоків енергії та речовини із земних надр. Підкреслено актуальність досліджень синхронної динаміки підсистем або елементів гео- середовища, впливу шумів на синхронізацію. В цьому контексті спостереження за спектром спонтанної сейсмоакустичної та електромагнітної емісії літосферного походження в часі та просторовими "біфуркаціями" автоструктур як відображенням еволюції сейсмотектонічних систем, яка породжує сейсмічний процес, виходить на передній план сучасних експериментальних досліджень. Дуже ймовірно, що такий підхід до визначення мети, завдань і способів моніторингу еволюції геосистем є не тільки необхідним, а й невідворотним, тому що дає змогу наблизити його реалізацію до експериментальної ситуації.

Ключові слова: геосистеми, автохвильові процеси, автоструктури, спонтанна емісія, моніторинг.

<<назад |