Геофизический Журнал | 2015 том 37 №5

Парето-оптимальные решения обратной задачи гравиметрии с неопределенной априорной информацией

© Т.Н. Кишман-Лаванова, 2015

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 27 июня 2015 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Розглянуто теоретичні аспекти розв'язування оберненої нелінійної задачі гравіметрії в умовах невизначеності апріорної інформації. Апріорну інформацію описано за допомогою нечітких множин. Одноцільову геофізичну задачу з невизначеною апріорною інформацією трансформовано в багатокритеріальну задачу оптимізації. Одним із критеріїв є функція належності нечіткої множини можливих розв'язків. Розв'язком задачі є множина Парето-оптимальних розв'язків, яку конструйовано в параметричному просторі за допомогою триетапного алгоритму пошуку. Перевагою запропонованого методу є те, що він забезпечує можливість включення широкого інтервалу неймовірнісної апріорної інформації до процедури інверсії та може бути застосований для розв'язування сильно нелінійних задач. Це дає змогу зменшити кількість прямих обчислень задачі вибірковим моделюванням пробних точок у параметричному просторі. Наведено тестовий приклад роботи алгоритму в застосуванні до оберненої задачі гравіметрії для однієї контактної поверхні.

Ключові слова: обернена задача гравіметрії, невизначена апріорна інформація, Парето-оптимальний розв'язок.

<<назад |