Геофизический Журнал | 2016 том 38 №2

Результаты экспериментальных электромагнитных исследований Крымского региона

© Т.К. Бурахович1, А.Н. Кушнир1, И.Ю. Николаев2, Е.М. Шеремет2, Б.И. Ширков1, 2016

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины,Киев, Украина
Поступила 18 декабря 2015 г.
Представлено членом редколлегии В.Н. Шуманом

У результаті сучасних експериментальних спостережень методами магнітотелуричного зондування (МТЗ) і магнітоваріаційного профілювання (МВП), проведених у 2007-2013 рр. по 9 профілях (48 пунктів), що перетинають різні геологічні структури Кримського регіону, отримано просторово-часову картину розподілу геомагнітних варіацій та електричного поля на поверхні Землі, за якою можна оцінити величину електропровідності і геоелектричну структуру розрізу по вертикалі і горизонталі. Обробку виконано за допомогою сучасної програмної системи PRC-MTMV (автор Ів. М. Варенцов), що забезпечує спільне перешкодозахищене оцінювання імпедансу, типеру, горизонтального МВ-відгуку за синхронними МТ/МВ-записами.
  Основний результат якісної інтерпретації геоелектричних досліджень - виявлення ділянок високої електропровідності як у земній корі, так і у верхній мантії Криму, які визначаються різною провідністю і глибиною залягання, конфігурацією і по-різному характеризують різні геологічні структури. Субвертикальні електропровідні зони часто збігаються з розломними структурами різного порядку, більшість таких об'єктів приурочені до шовних зон між різними тектонічними елементами - Східноєвропейською платформою і Скіфською плитою, Скіфською плитою і Гірським Кримом, Північнокерченською і Південнокерченською зонами. Це може свідчити про високу проникність для глибинних флюїдів шовних зон у процесі їх утворення.
  Деякі аномалії високої електропровідності добре описані в літературі та є відомими, наприклад, унікальна Тарханкутська аномалія (розташована не тільки на однойменному півострові Криму, а й у північно-західній частині Чорного моря). Її параметри деталізовано й уточнено, припускається багаторівнева глибинна будова регіону. Складні за структурою аномалії електропровідності передбачають у Сиваському грабені та Керченському півострові.
  Якісна інтерпретація експериментальних даних методів МТЗ і МВП дає неузгоджене уявлення про глибинний розподіл електропровідності Кримського регіону, однак комбінація цих методів дає змогу набагато точніше й адекватніше щодо спостережених експериментальних даних побудувати модель розподілу питомого опору в рамках тривимірного середовища.

Ключові слова: експериментальні електромагнітні дослідження, аномалії електропровідності, земна кора та верхня мантія, Кримський регіон.

<<назад |