Геофизический Журнал | 2016 том 38 №3

Структурно-петрофизическая и тектонофизическая основа геологической карты кристаллического фундамента центральной части Голованевской шовной зоны Украинского щита

© О.Б. Гинтов1, В.А. Ентин2, С.В. Мычак1, В.Н. Павлюк2, В.В. Зюльцле2, 2016

1Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
2ГП "Украинская геологическая компания", Киев, Украина
Поступила 29 февраля 2016 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

Розглянуто один з найважливіших напрямів геолого-геофізичних досліджень Українського щита (УЩ) - оцінювання перспектив Голованівської шовної зони (ГШЗ) на чорні, кольорові, благородні, рідкісні метали та алмази. Центральна частина ГШЗ (ЦЧГШЗ) є основною частиною Побузького гірничорудного району. Земна кора ЦЧГШЗ (Первомайсько-Голованівський регіон) пронизана мафіт-ультрамафітовими інтрузіями та екструзіями, у парагенезісі з якими знаходяться залізисто-карбонатні рудні товщі і залізисті кварцити, хромітоносні перидотити. ЦЧГШЗ є на сьогодні найперспективнішим і єдиним на всій території центральної і західної частин УЩ регіоном з широко проявленим золотим зруденін- ням. Крім того, в межах цього району встановлено прояви платиноїдів, рідкісноземельних елементів, ітрію, урану, мангану, титану, вольфраму, міді, молібдену, апатиту, силіманіту, вермикуліту, серпентинітових вогнетривів, динасових кварцитів, первинного каоліну, мінеральних вод. У шліхових пробах, відібраних у басейнах річок Південний Буг, Синюха, Ят- рань, виявлено піропи і алмази.
  Показано, що причинами недостатньої ефективності пошукових робіт, проведених у регіоні, були не тільки їх вкрай слабке державне фінансове забезпечення, а й відсутність оновленої концепції геологічної будови ГШЗ. Геологічні карти масштабу 1 : 50 000, побудовані за результатами знімання, виконаного тут у 1960-1970-ті роки, ґрунтуються на застарілих петрологічних даних. Карти масштабу 1 : 200 000, побудовані пізніше на структурно- формаційній основі, недостатньо детально відображують речовинний склад геологічних комплексів, тому що обмежено використовують можливості детальних геофізичних знімань. Територія ЦЧГШЗ вкрай слабко висвітлена даними сучасних ізотопно-геохронологічних досліджень.
  Запропоновано оцінювати перспективи ЦЧГШЗ, починаючи з побудови оновленої геологічної карти її кристалічного фундаменту на підставі сучасних петрографічних, петрологічних, геохімічних і геофізичних даних, а також, що дуже важливо, сучасних визначень ізотопного віку гірських порід. Наведено структурно-петрофізичну і тектонофізичну основу такої карти, на якій відображено геолого-петрофізичні таксони і структурно-кінематичні дані для поверхні докембрійського фундаменту регіону. Викладено принципи побудови основи і короткий аналіз її змісту.

Ключові слова: Український щит, Середнє Побужжя, геологічна карта, петрофізика, тектонофізика, ультрабазити, залізні руди, алмази.

<<назад |