Геофизический Журнал | 2016 том 38 №3

Результаты электромагнитных исследований Брагинско-Лоевского выступа и Черниговского блока ДДВ

© А.Н. Кушнир, Т.К. Бурахович, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 1 марта 2016 г.
Представлено членом, редколлегии О.М. Русаковым

У результаті сучасних експериментальних спостережень методами магнітотелуричного зондування (МТЗ) і магнітоваріаційного профілювання (МВП), проведених у 2013 р. у 10 пунктах на північному заході Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), отримано просторово-часову картину розподілу геомагнітних варіацій і електричного поля на поверхні Землі, за якою можна оцінити електропровідність і геоелектричну структуру розрізу за вертикаллю і горизонталлю. Обробку виконано за допомогою сучасної програмної системи PRC_MTMV, що забезпечує спільне перешкодозахищене оцінювання імпедансу, типеру, горизонтального МВ відгуку за синхронними МТ/МВ записами.
  Розподіл індукційних параметрів МВП у широкому діапазоні періодів, їх орієнтація на бортах і мінімальні значення в центрі западини, а також значення максимальних амплітуд горизонтального відгуку свідчать про явно виражену тривимірність як приповерхневої частини розрізу, незважаючи на квазідвовимірну структуру ДДЗ, так і глибинних горизонтів. За якісною інтерпретацією кривих МТЗ виділено кілька аномалій електропровідності, які відповідають як глибинним об'єктам, наприклад, східному закінченню Прип'ятської аномалії електропровідності, так і неглибоким: у верхній частині фундаменту (3-5 км), витягнутим уздовж осі Чернігівського блока, і близько 8 км на його південному борту. Результати інтерпретації мають бути використані для побудови моделі розподілу питомого опору в межах тривимірного середовища.
  Аномалії електропровідності Брагинсько-Лоєвського виступу і Чернігівського блока ДДЗ можуть свідчити про високу проникність і надходження глибинних вуглеводневмісних флюїдів.

Ключові слова: експериментальні електромагнітні дослідження, аномалії електропровідності, Брагинсько-Лоєвський виступ, Чернігівський блок Дніпровсько-Донецької западини.

<<назад |