Геофизический Журнал | 2016 том 38 №4

Палеоклиматические факторы реконструкции термической истории нефтематеринских Баженовской и Тогурской свит юго-востока западной Сибири

© В.И. Исаев1, А.А. Искоркина1, Г.А. Лобова1, А.Н. Фомин2, 2016

1Томский политехнический университет, Томск, Россия
2Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск, Россия
Поступила 21 июня 2016 г.
Представлено членом редколлегии В.И. Старостенко

  Регіони Західносибірської нафтогазоносної провінції мають унікальні палеокліматичні особливості:

 • 1) мезозойсько-кайнозойський віковий хід температур, індивідуальний для регіональних палеокліматичних зон;
 • 2) різномасштабні процеси формування і деградації нео- плейстоценових товщ вічномерзлих порід;
 • 3) зонально і періодично сформовані пізньочетвертинні льодовикові покриви.
    Мета досліджень -- оцінити вплив чинників палеоклімату (віковий хід температур на земній поверхні і неоплейстоценових товщ мерзлоти) на розрахунковий геотермічний режим нафтоматеринських світ, який визначає підрахунок щільності ресурсів вуглеводнів (ВВ) об'ємно-генетичним методом. Об'єкт досліджень - баженовські і тогурські відклади мезозойсько-кайнозойського розрізу, розкритого глибокими свердловинами на південному сході Західного Сибіру (Північнофестивальне і Лугінецьке родовища вуглеводнів Томської обл.).
    Дослідження ґрунтуються на застосуванні методу палеотемпературного моделювання - позитивного розв'язання оберненої і прямих задач нестаціонарної геотермії в умовах седиментації, на багатоваріантності палеотектонічних і палеотемпературних реконструкцій, оцінюванні відповідності результатів реконструкцій критеріям оптимальносгі розв'язання оберненої задачі геофізики та ступеня узгодженості розрахункових вогнищ генерації нафт із встановленою нафтогазоносністю надр. Установлено необхідність урахування неоплейстоценової мерзлоти потужністю близько 300 м і застосування "місцевого" (регіонального) вікового ходу температур на земній поверхні для адекватного відновлення термічної історії нафтоматеринських відкладів на землях південного сходу Західного Сибіру. У разі неврахування товщ багаторічної мерзлоти розрахункові ресурси ВВ, що визначаються об'ємно-генетичним методом, можуть бути занижені до 25-30%. У разі неврахування палеокліматичного ходу температур розрахункові ресурси ВВ можуть бути занижені від 50% до 4 разів.

  Ключові слова: палеоклімат, геотермічний режим, баженовські й тогурські відклади, ресурси, Західний Сибір.

  <<назад |