Геофизический Журнал | 2016 том 38 №6

Локализация геологических объектов по магнитометрическим данным с использованием алгоритмов автоматизированного подбора

© Е.П. Лапина, Т.Л. Михеева, Н.В. Панченко, 2016

Институт геофизики НАН Украины, Киев, Украина
Поступила 14 июля 2016 г.
Представлено членом редколлегии И.Н. Корчагиным

Запропоновано метод проведення якісної та кількісної інтерпретації вихідних магнітометричних даних на основі використання аналітичної апроксимації потенціальних полів та деякої сукупності похідних вищих степенів. Виконано побудову числової моделі аномального поля, обчислено трансформанти магнітного поля та проведено якісну інтерпретацію отриманих результатів, змодельовано локальні аномальні джерела. Розроблене програмно-алгоритмічне забезпечення випробувано на модельних прикладах та реальних магнітометричних даних, отриманих для району Алуштинсько-Батумської аномальної зони в акваторії Чорного моря.

Ключові слова: якісна та кількісна інтерпретація, обернена задача, аналітична апроксимація, магнітне поле, похідні вищих степенів, геологічний об'єкт.

<<назад