ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИКИ Национальная Академия Наук Украины
Меню

Дубовенко Юрій Іванович

кандидат фізико-математичних наук

Тел. +38 (044) 424-20-52

dubovenko@igph.kiev.ua

Особисте. Народився 16 червня 1974 р. на Житомирському Поліссі.

Дубовенко Ю.І.

Кваліфікація. Завершив вищу освіту на геологічному факультеті Київського університету ім. Т.Г. Шевченка у 1996 р.

У 1996-1999 рр. навчався в аспірантурі інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України під керівництвом Чорного А.В.

З 1999 р. працює на посаді мол. наук. співробітника, з 2005 р. - наукового, а з 2012 р. - на посаді старшого наукового співробітника у цьому інституті.

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію "Визначення контактної границі за значеннями похідних логарифмічного потенціалу на істотно обмежених множинах".

Відзнаки. У 2003-2005 рр. був стипендіатом Президії НАН України для молодих вчених, а в 2009-2011 рр. отримував стипендію Президента України для молодих вчених.

Наукові інтереси. Кваліфікований спеціаліст з теорії потенціальних полів, розв'язання умовно коректних обернених задач геофізики, чисельного моделювання. Спеціалізується у сфері досліджень обернених задач гравіметрії та чисельних методів їх розв'язання.

Нині займається розробкою теорії розв'язання граничної задачі Алексідзе та алгоритмів уточнення параметрів локальних ділянок геоїда на її основі. Має близько 40 публікацій.

До кола наукових зацікавлень також входять гравітаційне моделювання глибинних об'єктів, цифрова картографія, уточнення геоїда за супутниковими даними, проблеми гравіметричного моніторингу, створення програмних комплексів для розв'язання задач геофізики.

Педагогічна діяльність. З 2010 року викладає спеціалізовані курси "Теорія обробки геофізичної інформації" та "Методи оптимізації і теорія обернених задач" на геологічному факультеті Київського університету ім. Т.Г. Шевченка.

Список основних праць

Статті

 1. 1. Дослідження оберненої задачі потенціалу для контактної поверхні \\ ГЖ. - 2002. - 24, № 3. - С. 77-92. (співавтор - А.В. Чорний).
 2. До теорії структурної задачі гравіметрії в комплексній площині \\ ДНАНУ. - 2002, № 4. - С. 145-149. (співавтор - А.В. Чорний).
 3. Відновлення контактної границі в шаруватому середовищі \\ ГЖ. - 2002, 24, № 6. - С. 114-121.
 4. Уточнення деяких способів наближеного визначення контактної границі \\ ДНАНУ. - 2002, № 12. - С. 128-132. (співавтор - А.В. Чорний).
 5. Деякі особливості уточнення рельєфу геоїда за даними супутникової гравіметрії \\ ВКУ(СГ). - 2008. - 44. - С. 30-36.
 6. До тлумачення аномалій геоїда \\ ГЖ. - 2008. - 30, № 4. - С. 112-122.
 7. Задача Алексідзе для відновлення потенціалу сили тяжіння \\ ГЖ. - 2009. - 31, № 6. - С. 132-139.
 8. Редукція задачі Алексідзе до рівняння сили тяжіння \\ ДНАНУ. - 2009, № 12. - С. 112-119.
 9. Розв'язність задачі Алексідзе \\ ДНАНУ. - 2010, № 1. - С. 115-122.
 10. Деякі проблеми обчислення трансформацій гравітаційного поля \\ ВКУ(СГ). - 2010. - 48. - С. 14-21.
 11. Про розв'язання задачі Алексідзе \\ ГЖ. - 2010. - 32, № 6. - С. 235-238.
 12. Відновлення потенціалу сили тяжіння за значеннями модуля його градієнта в задачі Алексідзе \\ ВКУ(СГ). - 2011. - 55. - С. 61-65.
 13. Об определении погрешностей гравиметрических трансформаций \\ ГЖ. - 2011. - 33, № 1. - С. 136-146.
 14. Про роздільну здатність редукцій аномалій сили тяжіння \\ ГЖ. - 2011. - 33, № 2. - С. 135-143.
 15. До проблеми гравітаційного моніторингу геологічного середовища \\ ДНАНУ. - 2011, № 7. - С. 102-105. (співавтор - О.А. Чорна).
 16. Об особенностях 4D гравитационного мониторинга геологической среды \\ ГЖ. - 2011. - 33, № 3. - С. 161-168. (співавтор - О.А. Чорна).
 17. Відновлення магнітного потенціалу в задачі Алексідзе \\ ДНАНУ. - 2011, № 6. - С. 107-110.
 18. On the ambiguity of 4D gravity monitoring of geological media \\ ГЖ. - 2010. - 32, № 4. - С. 41-46. (співавтор - О.А. Чорна).

Тези

 1. Линейная граничная задача восстановления контакта по значениям поля, заданного на существенно ограниченных множествах \\ ВТП: Матер. 28-й сессии Межд. семинара им. Д. Г. Успенского, Киев, 29.01-2.02. 2001 г. - Москва: ОИФЗ РАН. - С. 35-36.
 2. Про структурну задачу гравіметрії \\ МНП: Матер. ІІ Міжн. конф., Київ, 8-10.10.2001 р. - Київ: Вид-во КУ, 2001 р. - С. 60-61. (співавтор - А.В. Чорний).
 3. Вирішення основних задач гравіметрії за значеннями поля сили тяжіння, заданого на обмежених множинах \\ МНП: Матер. V Міжн. наук. конф., Київ, 7-9.10.2004 р. - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2004 р. - С. 135-136.
 4. Застосування гравіметрії для моніторингу слабоінтенсивних геодинамічних процесів \\ Там же. - С. 136.
 5. Побудова лінійних аналітичних апроксимацій за результатами гравіметричних зйомок морських акваторій \\ МНП: Матер. VIII Міжнар. наук. конф., Київ, 20-23 вересня 2007 р. - К.: Вид-во Укр.ДГРІ, 2007. - С. 121-122. (співавтор - Якимчик А.І. Чорна О. А.).
 6. Оптимізація математичного і програмного забезпечення для чисельного розвязання СЛАР в обернених задачах гравіметрії \\ Там же. - С. 123-125.
 7. Методика використання цифрової моделі рельєфу як основи геодинамічного картування \\ Там же. - С. 141-142.
 8. Спосіб відновлення потенціалу за значеннями модуля його градієнта \\ Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища: Матер. наук. конф., Львів, 6-10 жовтня 2008 р. - Львів: В-во "СПОЛОМ", 2008. - C. 156-158.
 9. 4D гравітаційний моніторинг геологічного середовища - постановка проблеми \\ МНП: Матер. IX Міжнар. наук. конф., Київ, 14-17 вересня 2009 р. К.: Вид-во Укр.ДГРІ, 2009. - С. 86-87. (співавтор - Чорна О. А.).
 10. Гравіметричний моніторинг деформацій геологічного середовища міст \\ Там же. - С. 88-90.
 11. Особливості трансформацій гравітаційного поля в задачі Алексідзе \\ Там же. - С. 90-92.
 12. О роли 4D гравитационного мониторинга геологической среды в решении геоэкологических задач \\ XI УМНШ, 15-19 марта 2010 г., Екатеринбург. Сб. тез. - Екатеринбург, 2010. - С. 101-103. (соавтор - Черная О.А.).
 13. О трансформациях гравиполя с помощью задачи Алексидзе \\ Там же. - С. 104-107.
 14. Проблеми застосування гравімоніторингу у вивченні динаміки земної кори \\ Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі: Матер. наук. конф., Львів-Чинадієве, 16-18 вересня 2010 р. - Л., 2010. - С. 30-37.
 15. О некоторых особенностях 4D наблюдений силы тяж ести \\ 6-е НЧБ: Екатеринбург, 12-17 сентября 2011 г. - Екатеринбург, 2011. - С. 139-142. (соавтор - Черная О.А.).
 16. О приложениях модуля градиента потенциала силы тяжести в задаче Алексидзе \\ Там же. - С. 136-139.

Умовні скорочення:
ГЖ - Геофізичний журнал,
ДНАНУ - Доповіді Національної академії наук України,
ВКУ(СГ) - Вісник Київського університету. Серія Геологія,
ВТП - Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей,
МНП - Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища,
УМНШ - Уральская молодежная научная школа по геофизике,
НЧБ - научные чтения им. Ю.П. Булашевича "Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей".

Вверх страницы

Об институте | Последние Новости | Документы | Контакты
© 2011 Институт Геофизики им. С. И. Субботина. Национальная Академия Наук Украины. Все права защищены