Спеціалізована рада (шифр Д 016.02.01) по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук при Інституті геофізики АН УРСР була створена в грудні 1975 р.
     Головою ради затверджено академіка АН УРСР С.І. Субботіна, заступником голови - чл.-кор. АН УРСР А.В. Чекунова, вченим секретарем - канд. геол.-мін. наук Є.К. Лоссовського.
      Загальна чисельність спеціалізованої ради склала 14 осіб. Раді надано право приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук: з фізико-математичних (спеціальність 01.04.12 "Геофізика"), технічних (спеціальність 01.04.12 "Геофізика") і геолого-мінералогічних наук (спеціальність 04.00.12 "Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин"). Термін повноважень ради 3 роки.
      У грудні 1979 р. Наказом Голови Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради 016.02.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
      Голова - чл.-кор. АН УРСР А.В. Чекунов, заст. голови - доктор фіз.-мат. наук В.І. Старостенко, вчений секретар спеціалізованої вченої ради - канд. геол.-мін. наук В.Г. Гутерман. Члени ради: канд. геол.-мін. наук В.С. Бєлокуров, канд. геол.-мін. наук Н.П. Михайлова, доктор фіз.-мат. наук Г.М. Бугаєвський, доктор фіз.-мат. наук, проф. Є.Г. Булах, доктор геол.-мін. наук В.В. Гордієнко, доктор фіз.-мат. наук, проф. Г.І. Каляєв, доктор геол.-мін. наук, проф. З.О. Крутіховська, доктор техн. наук А.Є. Кулінкович, доктор геол.-мін. наук Р.І. Кутас, доктор геол.-мін. наук Є.К. Лоссовський, доктор фіз.-мат. наук В.І. Мячкін, доктор фіз.-мат. наук, проф. І.І. Попов, доктор фіз.-мат. наук І.І. Рокитянський, доктор геол.-мін. наук Г.Т. Собакар, доктор геол.-мін. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.Б. Соллогуб, доктор техн. наук Ю.В. Тімошин, доктор геол.-мін. наук, проф. К.Ф. Тяпкін, доктор геол.-мін. наук, проф. Є.М. Філіппов, доктор фіз.-мат. наук А.К. Юхимук....

Детальніше...

Наказом МОН України №455 від 15 квітня 2014 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради Д 26.200.01
До складу ради входить 24 доктора наук.

Наказом МОН України №693 від 10 травня 2017 р. затверджена
спеціалізована вчена рада Д 26.200.01 з правом прийняття до розгляду
та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) геологічних та фізико-математичних наук
за спеціальністю 04.00.22 "Геофізика" строком до 31 грудня 2019 року.

Назад