Geophysical Journal | 2016 volume 38 6

CONTENTS

 
Full Version
 
Full Version
 
Full Version
 
Full Version
 
Full Version
 
Full Version
 
Full Version
Scientific communications

 
 
Full Version
 
Full Version
 
Full Version
 
Full Version
 
Full Version
 
Full Version
Conference

 
  • Kobolev V. P., Kutas R. I., Maksymchuk V. Yu. Geophysical technology forecasting and monitoring of the geological environment
 
Full Version
Jubilees

 
  • Popadyuk I.V., Khryashchevskaya .I. A talk with S.N. Stovba on the occasion of 60th birthday.
 
Full Version
Losses of science

 
  • Vladimir Nikolayevich Shuman (18.02.1942-05.11.2016)
 
Full Version