Geophysical Journal | 2000 volume 22 ¹5

CONTENTS

Losses of science

Vladimir Aleksandrovitch Tsvyashchenko