Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Меню

Нормативні документи

Статут Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Статут Національної академії наук України

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки

Концепція розвитку НАН України на 2021-2025 роки

Етичний кодекс ученого України

Стратегія розвитку та перспективні напрями наукової діяльності Інституту геофізики НАН України на період 2022-2026 роки

Концепція реалізації європейських принципів відкритої науки в НАН України на 2024–2030 роки

 

Закони України та розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022р. №44 про "Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 р. №502 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2022 р. №796 "Деякі питання призначення і виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. №44 "Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії"

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності".

Закон України "Про вищу освіту"
Закон від 01.07.2014 №1556-VII (Документ 1556-VII, чинний, поточна редакція - Редакція від 01.05.2022, підстава -2157-IX)
В Законі розкриваються засади підготовки наукових та науково- педагогічних працівників, зокрема, в аспірантурі, асистентурі-стажуванні та докторантурі; наукової та науково-технічна діяльність у вузі.

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Закон від 26.12.2015 №848-VIII
Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку.

Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу"
Закон від 10.02.1995 №51/95-ВР.
Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи з метою забезпечення наукового обгрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових, науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та оцінки ефективності використання науково-технічного потенціалу, результатів досліджень.

Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" (Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №283 від 03.04.2019).
Цей Порядок визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 №309 затверджене "Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів"
Положення (Документ 309-99-п, поточна редакція - Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п).
Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів і є обов'язковим для всіх вищих навчальних закладів та наукових установ України незалежно від їх підпорядкованості та форми власності.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567 "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. №167 "Про присудження ступеня доктора філософії"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №656 "Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" (про затвердження Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань)"
Цей Порядок визначає механізм затвердження атестаційною колегією МОН рішень про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника (далі - вчені звання) вченими радами закладів вищої освіти або вченими (науково-технічними) радами наукових установ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. №411 "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном"
Це Положення визначає механізм організації навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад'юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (далі - навчання та стажування).

 

Накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021р. №1359 "Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук"

Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Лист МОН України "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 р. №1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук"

Лист МОН України від 11.06.2020 №1/9-318 "Про планування дисертацій"

Лист МОН України від 14.05.2020 №1/9-249 "Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій"

Лист МОН 1/9-434 від 09.07.2018 року "Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін" та Рекомендації щодо структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни

Наказ МОН України від 12.01.2017 року №40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"

Наказ МОН України від 01.10.2019 №1254 "Про внесення змін в Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти"

 

Нормативні документи

Щодо публікації наукових статтей

Щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних

Щодо окремих питань підготовки та атестації здобувачів ступеня доктора філософії

Щодо застосування окремих положень Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Щодо застосування наказу МОН від 23.09.2019 №1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті рішення про присудження наукових ступенів

Лист-рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України від 15 січня 2018 року №32

Про формування Переліку наукових фахових видань України

Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) за прийняті ними рішення про присвоєння вчених звань від 19.03.2018.

Про відповідальність спец.рад про прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів від 15.03.2018.

Щодо пенсiйного забезпечення

Про інститут | Останні новини | Нормативні документи | Контакти
© 2011 Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Всі права захищені